Strona Główna SHSRP
Forum Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: AngelsDream
2008-04-12, 10:15
Regulamin Hodowli Szczurów Rasowych
Autor Wiadomość
nezumysz 


Dołączyła: 11 Kwi 2008
Posty: 723
Skąd: nwm
Wysłany: 2008-04-11, 23:52   Regulamin Hodowli Szczurów Rasowych

REGULAMIN HODOWLI SZCZURÓW RODOWODOWYCH

I. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Szczurów Rodowodowych wprowadza się na podstawie § 25 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce, zwanego dalej SHSRP.

§ 2

Hodowla szczurów rodowodowych prowadzona przez członków SHSRP jest hodowlą amatorską.

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych odmian barwnych pod względem cech fizycznych i psychicznych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 4

Hodowlę szczurów rodowodowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd SHSRP.
Decyzją Zarządu, SHSRP nie rozmnaża szczurów odmiany: tailess, sphinx, long-hair, ze względu na ich problemy zdrowotne.

§ 4.1.
Członek SHSRP niebędący Hodowcą SHSRP nie ma prawa do samodzielnego rozmnażania szczurów.

§ 5

1. Hodowcą jest pełnoletni członek SHSRP, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej samic lub samców hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

2. Hodowcą może zostać pełnoletni członek SHSRP spełniający następujące wymagania:

1) Członek ten musi być członkiem SHSRP przez minimum 6 miesięcy. Konieczne jest założenie ankiety w podforum dla hodowców na temat kandydata – w gestii kandydata.
2) Następnie o jego przyjęciu decyduje Zarząd Główny SHSRP. Zarząd powinien przeanalizować wynik ankiety.
3) Członek starający się o status hodowcy jest zobowiązany to zaliczenia pisemnego testu z wiedzy.

a) Przyszły hodowca jest zobowiązany do poinformowania na miesiąc przed terminem testu Prezesa SHSRP o chęci przystąpienia do testu,
b) w skład materiału obowiązującego na teście wchodzą podstawy szczurzej genetyki, fizjologii oraz wszystkie regulaminy SHSRP,
c) do testu teoretycznego można podejść 3 razy, za trzecim negatywnym wynikiem testu członek SHSRP musi odczekać rok, przed kolejną próbą,
d) wyniki z testu są jawne dla wszystkich członków SHSRP,
e) oryginał testu jest dołączany do wniosku o rejestracje hodowli i pozostaje w aktach,
f) test ma rok ważności – jeśli w tym czasie członek nie złoży wniosku o rejestracje hodowli, musi on przystąpić do testu powtórnie,
g) test może być przeprowadzany przez Przewodniczącego SHSRP, Vice przewodniczącego SHSRP lub osobę wyznaczoną przez w/w.

3. Członek i Hodowca SHSRP nie może być jednocześnie hodowcą w innym Związku o profilu podobnym do/tożsamym z SHSRP, tak zagranicznym jak i krajowym.

4. Istnieje możliwość wcześniejszego ubiegania się o tytuł hodowcy – po 3 miesiącach stażu, o ile są ku temu poważne powody (płodność samicy).

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Szczurów Rodowodowych należy do Zarządu Głównego (za pośrednictwem uprawnionych członków SHSRP).

II. Przydomki hodowlane

§ 7

1. Członek SHSRP, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomku hodowlanego. Przydomek
zgłasza się na formularzu (załącznik nr 1) w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach SHSRP. Formularze należy przesyłać na adres siedziby SHSRP.

2. Zarząd SHSRP ma prawo odmówić zarejestrowania przydomku, podając hodowcy przyczynę odmowy.

3. Przydomek otrzymują wszystkie szczurki pochodzące z danej hodowli, bez względu na odmianę barwną.

4. Brak zarejestrowanego przydomku uniemożliwia wydanie metryk dla szczurząt.

5. Imię szczura pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi, np. CYNTHIA od Zirrael, Zirrael CYNTHIA. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po imieniu szczura, co ustala się przy rejestrowaniu przydomku.

§ 8

1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzję
o zmianie przydomka podejmuje Zarząd Główny SHSRP na wniosek hodowcy i jest ona ostateczna.

2. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika członka SHSRP, który ukończył 16lat i posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na prowadzenie hodowli.

3. Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd
Główny SHSRP.

4. W przypadku, gdy właściciel przydomka lub wspólnik rezygnuje ze współwłasności hodowli:

a) właściciel przydomka lub wspólnik może założyć nową hodowlę w terminie natychmiastowym od rezygnacji ze współwłasności postępując dalej według §5 ptk.2, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
b) w przypadku, gdy wobec zainteresowanego toczy się postępowanie dyscyplinarne, a werdykt nie będzie obejmował § 15 pkt. 3-6 Statutu Stowarzyszenia może on ubiegać się o założenie hodowli według §5 z wyjątkiem ptk.3.

III. Samice hodowlane

§ 9

I. Do hodowli dopuszcza się samicę, która spełnia poniższe wymogi:

1. Jest zarejestrowana w SHSRP (formularz - załącznik nr 2).

2. Ukończyła 5 miesięcy, a w przypadku miotu kontrolnego 6 miesięcy.

3. Spełnia podstawowe warunki dla samic, tj.:

a) Waga - powyżej 300g,
b) Brak wrodzonych wad fizycznych,
c) Nie jest agresywna.

4. Odstęp między poszczególnymi miotami u jednej samicy nie może być krótszy niż 3 miesiące (liczone od krycia do krycia lub od porodu do porodu).

5. Samica musi zostać pokryta po raz pierwszy przed ukończeniem przez nią 8 miesięcy.

6. Samica musi posiadać rodowód w chwili krycia.

7. Samica musi być własnością lub współwłasnością hodowcy zarejestrowanego w Stowarzyszeniu Hodowców Szczurów Rasowych.

II.

1.O statusie szczura pochodzącego z miotu zarejestrowanego w SHSRP decyduje hodowca - wydając go nowemu właścicielowi.

2.O zmianie statusu szczura decyduje hodowca, u którego urodził się miot, w dowolnym momencie jego życia (szczur musi spełniać inne wymogi hodowlane), o ile szczur nie należy do innego hodowcy.

3.Pokrycie samcem z danej aktywnej hodowli wymaga zgody hodowcy u którego urodził się miot, o ile nie należy on do innego hodowcy.

4.W przypadku gdy hodowca u którego urodził się miot nie jest już członkiem SHSRP, lub nie prowadzi hodowli, o statusie szczura decyduje Zarząd na wniosek hodowcy, który chce użyczyć szczura.

5.Wszystkie szczury pochodzące z importu mają z założenia status PET, do wykorzystania szczura do rozrodu konieczna jest zgoda hodowcy zagranicznego oraz Zarządu.

6. Wyżej wymienione wnioski może złożyć inny hodowca, w nadzwyczajnych okolicznością za zgodą hodowcy, u którego hodowli urodził się miot.

7. Jeżeli szczur nie spełnia warunków określonych w statucie, Zarząd nie wyda zgody.

8. W przypadku wątpliwości Zarząd ma prawo wyznaczyć jednego Członka SHSRP w celu naocznego sprawdzenia, czy dany szczur spełnia określone warunki.

§ 10

1. Miot importowanej samicy, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej kraju pochodzenia. Stałą kwalifikację hodowlaną taka samica uzyskuje, o ile poprzednio
spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w SHSRP, wymogi Regulaminu Hodowli Szczurów Rodowodowych.

§ 11

1. Członkowie SHSRP lub inne osoby mogą wnioskować do Zarządu Głównego o zawieszenie uprawnień hodowlanych samicy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Samica traci uprawnienia hodowlane w dniu, w którym ukończyła 12 miesięcy.

3. Zarząd Główny SHSRP, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli samicy, która ukończyła 12 miesięcy, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

4. Skreśla się z ewidencji samicę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela.

IV. Samce reproduktory

§ 12

I. Do kryć dopuszcza się samca, który spełnia poniższe wymogi:

1. jest zarejestrowany w SHSRP,

2. ukończył 10 miesięcy,

3. Samiec zarejestrowany w zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków Stowarzyszenia bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.

4. Spełnia podstawowe warunki dla samców, tj.:

a. Waga - powyżej 400g;
b. Brak wrodzonych wad fizycznych;
c. Nie jest agresywny.

5. Importowany samiec jak i samiec urodzony w miocie zarejestrowanym w SHSRP posiada rodowód wydany na wniosek właściciela lub właściciela hodowli, w której samiec ma być reproduktorem.

6. Pomiędzy hodowcą a właścicielem reproduktora jest zawarta umowa użyczenia lub współwłasności: ustna - tylko gdy reproduktor jest własnością członka SHSRP; pisemna - z właścicielem niebędącym członkiem SHSRP.

7. Jest wyrażona zgoda na dany miot przez Zarząd Główny SHSRP (jeżeli właścicielem samca nie jest hodowca SHSRP).


II. Reproduktor importowany z zagranicznej organizacji jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w SHSRP, wymogi Regulaminu Hodowli Szczurów Rodowodowych.


§ 13

1. Zarząd potwierdza spełnienie przez samca powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie: "SAMIEC REPRODUKTOR" wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Stowarzyszenia oraz podpisem. Samiec uznany jest za hodowlanego od daty dokonania powyższej adnotacji.

§ 14

1. Członkowie SHSRP lub inne osoby mogą wnioskować do Zarządu Głównego o zawieszenie uprawnień hodowlanych samca w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego.

3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela w SHSRP.

V. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 15

1. Hodowca ma prawo do:

1) uzyskania porad i wszelkich informacji w Zarządzie Głównym SHSRP,

2) dostępu do listy reproduktorów,

3) wyboru reproduktora,

4) odchowania wszystkich urodzonych szczurząt,

5) zastrzeżenia w metryce, że sprzedawany szczur jest niehodowlany; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie. Zastrzeżenie takie musi zawierać powód uzasadniający wpis w metryce.

2. Hodowca ma obowiązek:

1) otoczyć opieką posiadane szczury, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania, należytą pielęgnację i opiekę weterynaryjną, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem,

2) upewnić się czy samiec, którym zamierza kryć samicę, jest reproduktorem,

3) przed kryciem samicy ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,

4) w ciągu 21 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz SHSRP o urodzeniu się szczurząt oraz o ich liczbie,

5) złożyć w SHSRP w stosownym terminie (najpóźniej na 1 tydzień przed wydaniem młodych nowym właścicielom): KARTĘ MIOTU (załącznik nr 3), w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora; złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,

6) udostępnić uprawnionym przedstawicielom SHSRP miot i hodowlę do przeglądu; Przeglądy takie będą przeprowadzane wyrywkowo jednak odmowa udostępnienia
miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Główny do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić identyfikację szczurzat na
podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu (załącznik nr 4) sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Zarządu Głównego.

7) wydawać nabywcom szczurki nie wcześniej niż w wieku 32 dni wraz z numerami metryk i rodowodami,

8) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą umową.

9) w przypadku stwierdzenia wad wrodzonych u szczurząt w metryce musi znaleźć się zapis, że szczur nie jest hodowlane.

10) Wysłać do Zastępcy Przewodniczacego Kartę Zgonu szczura, w przypadku śmierci własnego szczura hodowlanego lub otrzymania takiej karty od właściciela szczura pochodzącego z miotu, który narodził się w danej hodowli.

11) Nie rozmnażać szczurów, które lub których najbliższa rodzina (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, potomstwo rodzeństwa, potomstwo rodzeństwa rodziców) mają wady genetyczne lub choroby genetyczne, których genetyka nie jest znana lub nie wiąże się ze specyfiką odmiany.

12) Wystąpić o dodatkowe pozwolenie na miot do Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli u rodziców miotu lub ich najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, potomstwo rodzeństwa, potomstwo rodzeństwa rodziców) wystąpiły wady genetyczne lub choroby genetyczne, których genetyka jest znana lub wiąże się ze specyfiką odmiany.

VI. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

§ 16

1. Właściciel reproduktora ma prawo:

1) odmowy udostępnienia samca do krycia, bez podania przyczyny,
2) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie umowy zawartej z hodowcą.

2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:

1) otoczyć opieką posiadane szczury, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania, należytą pielęgnację i opiekę weterynaryjną, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem,
2) udostępniać samca do krycia wyłącznie samic hodowlanych,
3) przed kryciem samicy ustalić z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
4) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w Karcie miotu,
5) umożliwić i ułatwić uprawnionym członkom Stowarzyszenia kontrolę warunków utrzymania szczurów i ich kondycji. Kontrole takie będą przeprowadzane wyrywkowo, jednak odmowa udostępnienia szczurów do przeglądu uprawnia Zarząd Główny do cofnięcia im uprawnień reproduktora; protokół kontroli (załącznik nr 5) sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje właściciel szczurów, jedna kopia pozostaje w aktach Zarządu Głównego.


VII. Ekwiwalent za krycie

§ 17

1. Przed dokonaniem krycia, właściciel samicy i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie.

VIII. Dokumentacja hodowlana

§ 18

1. Karta Miotu i ewentualnie protokół przeglądu miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd Główny. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora.

2. Karty Miotu i Metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Główny jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

§ 19

1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania szczura w SHSRP, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub
Wstępnej Księgi Rodowodowej (WKR) i wydania Rodowodu lub Wyciągu z WKR.

2. Rodowody szczurów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania szczura wyłącznie na terenie RP. Rodowody eksportowe są
podstawą zarejestrowania szczura w kraju lub za granicą.

3. Dokumentację szczurów zarejestrowanych w Stowarzyszeniu stanowią karta szczura (załącznik nr 6), kopia rodowodu oraz karta zdrowia (załącznik nr 7) .
Właściciele zarejestrowanych hodowli są zobowiązani na bieżąco przesyłać Zarządowi Głównemu SHSRP informacje o ewentualnych chorobach zwierząt.

§ 20

1. Rodowód eksportowy samca/samicy wystawiony przez zagraniczną organizację, prowadzącą dokumentację, musi być przesłany do Zarządu w celu nostryfikacji.
Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Wstępnej Księgi Rodowodowej (WKR) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się właścicielowi
szczura.

§ 21

1. Wstępną Księgę Rodowodową prowadzi się dla zwierząt, których rodzice lub jeden z rodziców nie dysponują rodowodami.

2. Do Wstępnej Księgi Rodowodowej wpisuje się dorosłego samca lub samicę, który wykazuje doskonałe zdrowie i wygląd oraz spełnia wymogi hodowlane niniejszego
Regulaminu.

3. Celem dokonania wpisu wypełnia się "Wniosek o wpisanie samca/samicy do Wstępnej Księgi Rodowodowej" (załącznik nr 8).

4. Właściciel samca/samicy wpisanego do Wstępnej Księgi Rodowodowej otrzymuje Wyciąg z WKR.

5. Decyzję o wpisaniu szczura do WKR podejmuje Zarząd Główny SHSRP.

1) Zarząd Główny SHSRP (poza Przewodniczącym) głosuje w trybie zwykłym i decyzję przedstawia Przewodniczącemu.
2) Przewodniczący ma prawo zatwierdzić decyzję albo zgłosić veto. Zatwierdzenie jest decyzją ostateczną.
3) Jeżeli Przewodniczący zgłosi veto, Zarząd Główny (bez Przewodniczącego), ma prawdo odrzucić veto większością ¾ głosów. Decyzja jest ostateczna.

6. Potomstwu szczurów z WKR wydaje się metryki.

7. Samca/samicę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) są znane i minimum dwa pokolenia są wpisane do WKR, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej Szczurów.

8. Hodowca ma obowiązek na minimum miesiąc przed oficjalnym przedstawieniem sprawy Głównemu Zarządowi SHSRP założyć w podforum swojej hodowli temat „Imię szczura – Wpis do WKR”, w którym przedstawi wszelkie wady i zalety danego szczura, o których wie.

9. Każdy ma prawo napisać w tym temacie istotne informacje na temat szczura ubiegającego się o wpis do WKR.

§ 22

1. Zmiana właściciela samca/samicy musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Zarządzie Głównym celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody
poprzedniego właściciela.

§ 23

1. O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z WKR właściciel szczura zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją "[cenzura]".

IX. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Niedozwolona jest sprzedaż szczurów z rodowodem/metryką oraz innych szczurów przez hodowcę zrzeszonego w SHSR na giełdach zoologicznych, do sklepów zoologicznych,poprzez aukcje internetowe (z wyjątkiem aukcji informacyjnych) oraz organizacjom prowadzącym jakiekolwiek testy i eksperymenty na zwierzętach.
Zabronione jest prowadzenie hodowli gryzoni „na karmę” przez członka SHSR.

2. Za rejestracje szczura uważa się wyrobienie rodowodu SHSRP.

§ 25

1. Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 26

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest każdy hodowca, a organem kontrolującym plany hodowlane jest Zarząd Główny.

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd Główny, na wniosek członka SHSRP, kieruje
sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński SHSRP.

§ 27

1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli szczurów rodowodowych, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Główny na wniosek członka SHSRP.

2. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Główny może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji szczura. Badanie takie wykonywane jest na koszt hodowcy, a w przypadku jeżeli okaże się nieuzasadnione, koszty są zwracane przez SHSRP.

§ 28

1. Po wykluczeniu członka ze SHSRP lub ustaniu jego członkostwa, samce/samice na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru SHSRP i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Główny.

2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego samce/samice nie mogą być przerejestrowane na innego członka SHSRP i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.

§ 29

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 roku.

Załączniki:
1 wniosek o rejestrację przydomka
2 wniosek o rejestrację szczura
3 karta miotu
4 protokół przeglądu miotu
5 protokół kontroli hodowli
6 karta szczura
7 karta zdrowia
8 wniosek o wpisanie samca/samicy do Wstępnej Księgi Rodowodowej
9 metryka - wzór
10 rodowód - wzór
[ Dodano: 2006-03-30, 14:02 ]do regulaminu zostały wprowadzone zmiany uchwalone przez zarząd. regulamin zaczyna obowiązywać z poprawkami z dniem 01.10.2009
Ostatnio zmieniony przez AngelsDream 2013-07-17, 21:08, w całości zmieniany 23 razy  
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2010-10-09, 17:10   

Uchwała zarządu nr 01/10/2010 z dnia 09.10.2010.

Wniesione poprawki:

§ 4
Hodowlę szczurów rodowodowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd SHSRP. Decyzją Zarządu, SHSRP nie rozmnaża szczurów odmiany: tailess, sphinx, long-hair, ze względu na ich problemy zdrowotne.

§ 5
Hodowcą jest pełnoletni członek SHSRP, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej samic lub samców hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
Uzasadnienie: Osoby posiadające wyłącznie samce też powinny mieć możliwość otrzymania statusu hodowcy.

§ 16 pkt. 7
(...) wydawać nabywcom szczurki w wieku 5 tygodni wraz z numerami metryk i rodowodami.

§ 19 pkt. 1
Karta Miotu i ewentualnie protokół przeglądu miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd Główny.

§ 27
1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest każdy hodowca, a organem kontrolującym plany hodowlane jest Zarząd Główny.

Poprawki wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
Azi 
Hodowca
Obibok

Wiek: 39
Dołączyła: 11 Kwi 2008
Posty: 2013
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-03-31, 17:31   

Uchwała zarządu nr 02/10/2010 z dnia 28.10.2010.

§ 5

2. Hodowcą może zostać pełnoletni członek SHSRP spełniający następujące wymagania:

3) Członek starający się o status hodowcy jest zobowiązany to zaliczenia pisemnego testu z wiedzy.

a) Przyszły hodowca jest zobowiązany do poinformowania na miesiąc przed terminem testu Prezesa SHSRP o chęci przystąpienia do testu.

g) test może być przeprowadzany przez Przewodniczącego SHSRP, Vice przewodniczącego SHSRP lub osobę wyznaczoną przez w/w.
_________________
http://r14.bloodwars.interia.pl/r.php?r=10956
 
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-04-28, 11:29   

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SHSRP nr 01/11/2010 z dnia 09.11.2010.

Rozdział III §10 ust. II pkt:
1. Każdy miot rejestrowany w SHSRP ma nadawany status do ustalenia.
2. Hodowca, w któego hodowli urodził sie miot, ma prawo wnieść do Zarządu SHSRP prośbę o zmiane statusu szczura, któego wybrał do dalszej hodowli.
3. Powyższy wniosek może złożyć inny hodowca, w nadzwyczajnych okolicznością za zgodą hodowcy, w którego hodowli urodził sie miot.
4. Jeżeli szczur nie spełnia warunków określonych w statucie, Zarząd nie wyda zgody.
5. W przypadku wątpliwości Zarząd ma prawo wyznaczyc jednego Członka SHSRP w celu naocznego sprawdzenia, czy dany szczur spełnia określone warunki.

Rozdział IV §13 ust. I pkt 2
Minimalny wiek samca do krycia to 7 m-cy.
pkt 4a
- fuzz - 300g
-sierstne 350g

Rozdział IV §13 ust.I pkt 6
Umowa ustna lub pisemna użyczenia lub współwłasności samic/samców.
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-17, 16:13   

Uchwałą Zarządu Głównego SHSRP 01/05/2011 postanawia się, że:
I § 5 pkt 3
3. Członek i Hodowca SHSRP nie może być jednocześnie hodowcą w innym Związku o profilu podobnym do/tożsamym z SHSRP, tak zagranicznym jak i krajowym.

Poprawka wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 17.05.2011.
Ostatnio zmieniony przez Viss 2011-05-18, 20:50, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-18, 13:29   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP 02/05/2011 z dnia 18.05.2011

I. § 4.1.
Członek SHSRP niebędący Hodowcą SHSRP nie ma prawa do samodzielnego rozmnażania szczurów.

Poprawka wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 18.05.2011.
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-23, 10:05   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP nr 03/05/2011 z dnia 23.05.2011 ustala następujące zmiany:

IV. Samce reproduktory

§ 12

I. Do kryć dopuszcza się samca, który spełnia poniższe wymogi:

2. Ukończył 10 miesięcy.

Poprawka wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 23.05.2011.
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-05-31, 08:40   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP 04/05/2011 z dnia 31.05.2011 ustala następujące zmiany:


III. Samice hodowlane

§ 9

I. Do hodowli dopuszcza się samicę, która spełnia poniższe wymogi:

1. Jest zarejestrowana w SHSRP (formularz - załącznik nr 2).

2. Ukończyła 5 miesięcy, a w przypadku miotu kontrolnego 6 miesięcy.

3. Spełnia podstawowe warunki dla samic, tj.:

a) Waga - powyżej 300g,
b) Brak wrodzonych wad fizycznych,
c) Nie jest agresywna.

4. Odstęp między poszczególnymi miotami u jednej samicy nie może być krótszy niż 3 miesiące (liczone od krycia do krycia lub od porodu do porodu).

5. Samica musi zostać pokryta po raz pierwszy przed ukończeniem przez nią 8 miesięcy.

6. Samica musi posiadać rodowód w chwili krycia.

7. Samica musi być własnością lub współwłasnością hodowcy zarejestrowanego w Stowarzyszeniu Hodowców Szczurów Rasowych.

Poprawka wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 31.05.2011.
Ostatnio zmieniony przez heniok 2011-10-16, 12:48, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-06-07, 21:49   

Uchwałą Zarządu Głównego SHSRP nr 01/06/2011 z dnia 07.06.2011
postanawia się, że:
V. § 15 ptk 7
7) wydawać nabywcom szczurki nie wcześniej niż w wieku 32 dni wraz z numerami metryk i rodowodami

Poprawka wchodzi w życie z dniem 07.06.2011.
 
 
heniok 

Wiek: 47
Dołączył: 28 Lut 2009
Posty: 647
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-10-16, 12:44   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP 05/05/2011 z dnia 15.05.2011 ustala następujące zmiany:

IV. Samce reproduktory

§ 13

I. Do kryć dopuszcza się samca, który spełnia poniższe wymogi:

3. Samiec zarejestrowany w zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków Stowarzyszenia bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.

4. Spełnia podstawowe warunki dla samców, tj.:

a. Waga – powyżej 400g,
b. Brak wrodzonych wad fizycznych,
c. Nie jest agresywny.

5. Importowany samiec jak i samiec urodzony w miocie zarejestrowanym w SHSRP posiada rodowód wydany na wniosek właściciela lub właściciela hodowli, w której samiec ma być reproduktorem.

6. Pomiędzy hodowcą a właścicielem reproduktora jest zawarta umowa użyczenia lub współwłasności: ustna - tylko gdy reproduktor jest własnością członka SHSRP; pisemna - z właścicielem niebędącym członkiem SHSRP.

7. Jest wyrażona zgoda na dany miot przez Zarząd Główny SHSRP (jeżeli właścicielem samca nie jest hodowca SHSRP).

Poprawka wchodzi w życie z dniem 16.10.2011.
_________________
 
 
 
Azi 
Hodowca
Obibok

Wiek: 39
Dołączyła: 11 Kwi 2008
Posty: 2013
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-11-16, 15:07   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP nr 01/11/2011 z dnia 16.11.2011 ustala następujące zmiany w Rozdział III §9 ust. II :


Z:
Cytat:
1. Każdy miot rejestrowany w SHSRP ma nadawany status do ustalenia.

2. Hodowca, w którego hodowli urodził się miot, ma prawo wnieść do Zarządu SHSRP prośbę o zmianę statusu szczura, którego wybrał do dalszej hodowli.

3. Powyższy wniosek może złożyć inny hodowca, w nadzwyczajnych okolicznością za zgodą hodowcy, w którego hodowli urodził się miot.

4. Jeżeli szczur nie spełnia warunków określonych w statucie, Zarząd nie wyda zgody.

5. W przypadku wątpliwości Zarząd ma prawo wyznaczyć jednego Członka SHSRP w celu naocznego sprawdzenia, czy dany szczur spełnia określone warunki.


Na:
Cytat:
1.O statusie szczura pochodzącego z miotu zarejestrowanego w SHSRP decyduje hodowca - wydając go nowemu właścicielowi.

2.O zmianie statusu szczura decyduje hodowca, u którego urodził się miot, w dowolnym momencie jego życia (szczur musi spełniać inne wymogi hodowlane), o ile szczur nie należy do innego hodowcy.

3.Pokrycie samcem z danej aktywnej hodowli wymaga zgody hodowcy u którego urodził się miot, o ile nie należy on do innego hodowcy.

4.W przypadku gdy hodowca u którego urodził się miot nie jest już członkiem SHSRP, lub nie prowadzi hodowli, o statusie szczura decyduje Zarząd na wniosek hodowcy, który chce użyczyć szczura.

5.Wszystkie szczury pochodzące z importu mają z założenia status PET, do wykorzystania szczura do rozrodu konieczna jest zgoda hodowcy zagranicznego oraz Zarządu.

6. Wyżej wymienione wnioski może złożyć inny hodowca, w nadzwyczajnych okolicznością za zgodą hodowcy, u którego hodowli urodził się miot.

7. Jeżeli szczur nie spełnia warunków określonych w statucie, Zarząd nie wyda zgody.

8. W przypadku wątpliwości Zarząd ma prawo wyznaczyć jednego Członka SHSRP w celu naocznego sprawdzenia, czy dany szczur spełnia określone warunki.
_________________
http://r14.bloodwars.interia.pl/r.php?r=10956
 
 
 
Oluś 
Nevermore


Wiek: 34
Dołączyła: 20 Gru 2012
Posty: 394
Skąd: Ryjewo
Wysłany: 2016-09-02, 16:46   

Uchwała Zarządu Głównego SHSRP nr 01/07/2016 z dnia 1.07.2016 ustala następujące zasady nadawania miotom statusu kontrolnego oraz zasady rozmnażania szczurów pochodzących z miotów kontrolnych i wpisanych do WKR:

I. Mioty kontrolne

1. Miotem kontrolnym może być każdy miot urodzony w hodowli zarejestrowanej w SHSRP

2. Status miotu kontrolnego nadaje hodowca – właściciel hodowli, w której urodził się miot

3. Hodowca ma obowiązek zamieścić publiczną informację o powodach nadania statusu kontrolnego.

4. Hodowca może zmienić status miotu na kontrolny w dowolnym momencie życia miotu (np. jeśli coś niepokojącego pojawi się w linii)

5. Hodowca nie może zmienić statusu miotu z kontrolnego na zwykły.

6. Cena szczurów z miotu kontrolnego nie może być wyższa niż 60% ceny za szczura ze zwykłego miotu.

7. Cenę szczurów z miotu kontrolnego ustala hodowca – właściciel hodowli, w której urodził się miot

8. Miot obowiązkowo musi mieć status kontrolnego w następujących przypadkach:
a) W liniach rodziców występowały problemy behawioralne lub zdrowotne mogące mieć podłoże genetyczne
b) Kiedy rodzic pochodzi z wyjątkowo mało licznego miotu (tj. 5 lub mniej żywo urodzonych w miocie)
c) Kiedy jedno z rodziców zostało wpisanych do WKR
d) Kiedy przynajmniej jeden z dziadków jest wpisany do WKR
e) Kiedy matką miotu jest samica pochodząca z miotu kontrolnego

II. Rozmnażanie szczurów z miotów kontrolnych

1. Rodzicami mogą zostać najwyżej dwa szczury pochodzące z miotu kontrolnego, przy czym nie mogą to być dwie samice z jednego miotu

2. Do kryć dopuszcza się samca pochodzącego z miotu kontrolnego, który:
a) Ukończył 15 miesięcy
b) Spełnia wszystkie wymogi zawarte w §12 regulaminu hodowli SHSRP

3. Do kryć dopuszcza się samicę pochodzącą z miotu kontrolnego, która spełnia wszystkie wymogi zawarte §9 regulaminu hodowli SHSRP, przy czym:
a) Samica pochodząca z miotu kontrolnego może mieć tylko jeden miot
b) Mioty po samicy pochodzącej z miotu kontrolnego obowiązkowo muszą mieć status miotów kontrolnych przez co najmniej dwa pokolenia
c) Samica pochodząca z miotu kontrolnego musi być pokryta samcem, który ukończył 15 miesięcy

4. Szczur pochodzący z miotu kontrolnego nie może być dopuszczony do krycia ze szczurem wpisanym do WKR

III. Rozmnażanie szczurów wpisanych do WKR

Samce:

1. Do krycia dopuszcza się samca wpisanego do WKR, który:
a) Ukończył 15 miesięcy
b) Spełnia wszystkie wymogi zawarte w §12 regulaminu hodowli SHSRP

2. Samiec wpisany do WKR może mieć tylko jeden miot.

3. Samica dla samca wpisanego do WKR musi spełnić następujące warunki:
a) Spełnia wszystkie wymogi zawarte §9 regulaminu hodowli SHSRP
b) Pochodzi z możliwie jak najlepiej sprawdzonej i stabilnej linii
c) Miała już miot rodowodowy o statusie zwykłym (w celu zabezpieczenia linii)
d) W wyjątkowych przypadkach (np. ze względu na wiek samca wpisanego do WKR) i za zgodą Zarządu SHSRP dopuszcza się krycie samicy, która nie miała jeszcze miotu, pod warunkiem, że jest dla niej planowany drugi miot rodowodowy o statusie zwykłym w celu zabezpieczenia linii samicy.

4. Miot po samcu wpisanym do WKR musi mieć obowiązkowo status kontrolny

Samice:

1. Do krycia dopuszcza się samicę wpisaną do WKR która:
a) ukończyła 6 miesięcy
b) spełnia wszystkie inne wymogi zawarte w §9 regulaminu hodowli SHSRP

2. Samica wpisana do WKR może mieć tylko jeden miot

3. Miot po samicy wpisanej do WKR musi mieć obowiązkowo status kontrolny

4. Samiec dla samicy wpisanej do WKR musi mieć skończone 15 miesięcy i musi pochodzić z możliwie jak najlepiej sprawdzonej i stabilnej linii
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 17