Strona Główna SHSRP
Forum Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: sachma
2008-07-11, 20:02
Regulamin wystaw organizowanych przez SHSRP
Autor Wiadomość
sachma 
Hodowca
urlopowo..

Wiek: 36
Dołączyła: 12 Kwi 2008
Posty: 1354
Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 2008-07-11, 20:02   Regulamin wystaw organizowanych przez SHSRP

REGULAMIN WYSTAW SZCZURÓW RASOWYCH

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizowanie wystaw i pokazów szczurów rasowych stanowi, zgodnie z § 7 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce (zwanego dalej SHSRP), jedno z najistotniejszych zadań w działalności Stowarzyszenia.

2. SHSRP organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:
a) wystawy światowe
b) wystawy międzynarodowe
c) wystawy krajowe
d) pokazy popularyzujące szczury rasowe.

3. Organizatorami wystaw i pokazów są aktywiści SHSRP oraz Zarząd Główny SHSRP.
4. Nadzór nad organizacją imprez objętych niniejszym regulaminem sprawuje Zarząd Główny SHSRP.

5. Na wystawy organizowane przez SHSRP mogą być zgłaszane i przyjmowane szczury zarejestrowane w SHSRP lub w uznanych przez SHSRP innych zagranicznych organizacjach. Szczury nie zarejestrowane mają warunkowe prawo uczestnictwa, zostają ocenione przez sędziego, jednak nie biorą udziału w konkursach, nie mogą też otrzymać nominacji do championatu.

6. Za zgłoszenie szczura na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez SHSRP pobierana jest opłata, niezależnie czy szczur jest doprowadzony do oceny, czy nie, jeśli nie został wycofany. Zgłoszone szczury można wycofać maksymalnie do trzech dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń, po tym czasie zgłoszenie jest wiążące. Wysokość opłat ustala Zarząd Główny. Nieuregulowanie opłat łączy się z zakazem wstępu na kolejne wystawy i pokazy SHSRP, aż do czasu uregulowania zaległości.

7. W wystawach i pokazach uczestniczyć mogą tylko szczury zdrowe, posiadające zaświadczenia od lekarza weterynarii z datą nie starszą niż dwa dni przed wystawą. Szczury chore, kalekie, szczurzyce będące w widocznej ciąży nie mogą uczestniczyć w wystawach. W przypadku, gdy właściciel nie zastosuje się do tego przepisu, sędzia powinien wyprosić z wystawy lub pokazu wystawcę wraz ze wszystkimi jego zwierzętami.

8. Wystawy i pokazy szczurów rasowych są dostępne dla publiczności, a organizatorzy uprawnieni są do pobierania opłaty za wstęp.

9. Planowanie lokalizacji i terminów wystaw odbywa się według poniższych zasad:
a) Sędzia Główny osobiście, bądź przez wyznaczone osoby, przed upływem 45 dni od zakończenia wystawy przekazuje do Zarządu Głównego sprawozdanie zawierające wyniki wszystkich zwierząt biorących udział w wystawie.
b) Organizator przed upływem 30 dni od zakończenia wystawy przekazuje do Zarządu Głównego sprawozdanie finansowe.
c) Z co najmniej czteromiesięcznym wyprzedzeniem organizator prosi Zarząd Główny o zgodę na organizację wystawy/pokazu.

10. Organizowaniem wystawy zajmuje się Komitet Wystawowy, powoływany przez Zarząd Główny. W skład Komitetu wchodzą członkowie Zarządu Głównego oraz aktywiści SHSRP.

11. Organizatorzy mogą zaangażować do określonych prac pracowników na podstawie umowy-zlecenia.

12. Na wystawach nie przeprowadza się przeglądów miotów.

II. Zasady organizacji wystaw.

1. Organizator wystawy ustala listę sędziów oceniających szczury, wysyła zaproszenia do sędziów oraz powiadamia o proponowanej obsadzie Zarząd SHSRP nie później niż dwa miesiące przed datą wystawy. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane do Zarządu SHSRP.

2. Rozpowszechnianie informacji o organizowanej wystawie należy do Komitetu Organizacyjnego Wystawy i powinno uwzględniać możliwości finansowe SHSRP. Informacja dotycząca wystawy międzynarodowej musi mieć dodatkowo wersję w co najmniej jednym z języków Unii Europejskiej.

3. Przyjmowanie zgłoszeń szczurów odbywa się na kartach zgłoszeń. Organizatorzy wystaw międzynarodowych powinni przygotować karty zgłoszeń, uwzględniając języki Unii Europejskiej.

4. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) szczura
b) odmianę, barwę i znaczenia, płeć zwierzęcia
c) datę urodzenia szczura
d) imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia wystawcy
e) kategorię wiekową, do której szczur jest zgłoszony
f) podpis zgłaszającego.

4.1. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie wystawcy odnośnie przestrzegania Regulaminu Wystaw Szczurów Rasowych, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez jego szczura oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku członków Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce również oświadczenie o uiszczeniu składki członkowskiej za rok bieżący.
4.2. Wystawca powinien posiadać przy sobie do wglądu rodowód, bądź odpis z Księgi Wstępnej.
4.3. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator.
4.4. Organizator wysyła wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dokument ten wraz z zaświadczeniem od weterynarza stanowi podstawę do wprowadzenia szczura na wystawę.

5. Na wystawę mogą być przyjmowane szczury wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi Wstępnej lub do ksiąg rodowodowych i ksiąg wstępnych innych krajów uznanych przez SHSRP.

6. Szczury mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy młodzieży- wiek od 10 do 20 tygodni
b) klasy dorosłych - wiek od 20 tygodni
c) klasy szczurów nierodowodowych - wiek od 10 tygodnia – w przypadku nie posiadania rodowodu ani odpisu z KW
d) klasy championów - dla szczurów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji uznanej przez SHSRP.

6.1. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia szczura na wystawę.
6.2. Dla klas dorosłych szczurów nierodowodowych i championów nie określa się górnej granicy wieku.
6.3 Kanon nagród:
BIS dorosłe-duży puchar
BIS młodzież - średni puchar
Pierwsze miejsca w kategorii - duża rozeta
Drugie miejsca w kategorii mniejsza rozeta
Szczur publiczności - mała krótka rozeta
Szczur nierasowy - mała krótka rozeta
Champion - duża rozeta w barwach SHSRP (zieleń, żółć, biel).
6.4 Kategorię można utworzyć pod warunkiem zgłoszenia minimum 3 szczurów dla pierwszego miejsca i 8 szczurów dla drugiego miejsca.
6.5 Do opisu szczura na wystawie chętni podchodzą z rodowodem do wglądu dla Sędziów.

7. Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz szczurów ocenianych na wystawie. Szczury nieumieszczone w katalogu nie mogą być oceniane, chyba że stało się tak z winy Komitetu Organizacyjnego (np. oczywiste błędy w przyjęciu i opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia zgłoszeń oraz jeśli opłata za zgłoszenie figuruje na wyciągach bankowych organizatora.
W katalogu należy zamieścić:
a) wykaz zgłoszonych na wystawę szczurów w podziałach na klasy
b) dane o każdym szczurze, które powinny zawierać:
- numer katalogowy, będący również numerem startowym
- posiadany tytuł (tytuły muszą być potwierdzone; innych tytułów i wyróżnień nie należy umieszczać)
- nazwę (imię i przydomek hodowlany)
- datę urodzenia, płeć, odmianę, umaszczenie
- numer rodowodu lub nr odpisu z Księgi Wstępnej
- nazwy (imiona i przydomki) rodziców
- imię i nazwisko wystawcy (o ile w katalogu nie zamieszczono wykazu
wystawców)
c) zasady podziału na klasy - podziału na klasy dokonuje Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
d) przyznawane na danej wystawie tytuły i nagrody
e) program wystawy.

8. Przygotowanie warunków technicznych wystawy obejmuje następujące elementy:
a) pomieszczenia przestronne z odpowiednia wentylacją,
b) sanitariaty,
c) punkt gastronomiczny,
d) odpowiedniej ilości stołów do ustawienia transporterów, stół na nagrody oraz stół dla sędziego
e) miejsca siedzące dla wystawców

9. Promocja wystawy powinna zawierać takie elementy jak: poprzedzająca imprezę reklama na internetowych forach, oraz w miarę możliwości reklama innymi sposobami – ulotki, plakaty, komunikaty w mediach.

10. Sprzedaż szczurząt na terenie wystawy i w jej pobliżu jest zabroniona.

11. Likwidacja wystawy obejmuje: rozliczenie z osobami zatrudnionymi na umowy-zlecenia, zapłacenie rachunków związanych z wystawą, sporządzenie rozliczenia finansowego.

III. Zasady sędziowania na wystawach.

1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów upoważniony jest Sędzia Główny, który po konsultacji z sędziami pomocniczymi podejmuje ostateczną decyzję.

2. Decyzje sędziego są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

3. W czasie dokonywania oceny szczurów przy stole sędziego mogą znajdować się tylko stażyści będący w trakcie szkolenia na sędziego, oraz ewentualnie organizator wystawy.

4. Przy ocenie sędziowie kierują się standardami odmian stworzonymi przez SHSRP.

5. Na wszystkich wystawach sędziowanie odbywa się według planu wystawy. Od momentu ustawienia szczurów w transporterach wystawowych spóźniony wystawca nie może wystawiać zwierzęcia.

IV. Zasady nagradzania szczurów.

1. Nagradzanie szczurów na wystawach organizowanych przez SHSRP ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami honorowymi są dyplomy, kotyliony i puchary, względnie inne przedmioty o charakterze symboli sportowych. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel szczura. Stosowanie nagród pieniężnych jest zabronione.

2. Na wystawach można wyróżniać szczury nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym organizator zamieszcza informację o fundatorach i przeznaczeniu nagród.

3. Na wystawach organizowanych przez SHSRP stosowane są następujące formy nagród i tytułów honorowych:
a) dyplomy, kotyliony
Otrzymują je zwycięzcy konkursów na najlepszego przedstawiciela odmiany.
Koszt zakupu nagród ponosi organizator wystawy;
b) tytuły
Best In Show - z pośród zwycięzców konkursów sędzia wybiera najlepsze zwierzę wystawy.
Best In Show Młodzieży – z pośród wszystkich zwierząt w kategorii młodzieży sędzia wybiera najlepsze zwierzę, które po ocenie uzyska największa liczbę punktów.
Best In Show Seniorów – z pośród wszystkich zwierząt w kategorii seniorów sędzia wybiera najlepsze zwierzę, które po ocenie uzyska największa liczbę punktów.
Najlepszy miot – tytuł uzyskuje miot który otrzymał najwyższą średnią punktów z ocenionych szczurów z danego miotu.
c) championaty
Szczur, który zdobędzie powyżej 94 punktów, otrzymuje nominację do championatu. Każde zwierzę, które zdobędzie co najmniej dwie nominacje (CWC) w kategorii dorosłych, a w ogólnym rozrachunku trzy nominacje do championatu otrzymuje dyplom championa i adnotację w rodowodzie „Champion Polski”. Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie ,,CWC” wraz z oddzielną parafką.

V. Szczególne obowiązki organizatorów.

1. W zakresie opieki nad szczurami:
a) na teren wystawy nie mogą być wprowadzane zwierzęta niewymienione w katalogu i nieskontrolowane przez lekarza weterynarii,
b) punkt czerpania wody dla szczurów powinien być czytelnie oznaczony.

2. W zakresie informacji i popularyzacji szczurów rasowych:
a) prezentacja zwycięzców i przebieg konkurencji finałowych powinny być prowadzone fachowo i z dużą wiedzą sędziowską,
b) urządzenia nagłaśniające nie mogą przeszkadzać w pracy sędziów.

3. W zakresie opieki i udzielania pomocy sędziom:
a) przed wystawą organizatorzy zobowiązani są do przesłania pod adresem sędziego informacji organizacyjnych, zawierających wykaz szczurów z podaniem ich liczebności oraz konkursów planowanych do sędziowania przez sędziego,
b) wokół stołu sędziego utrzymana musi być pełna dyscyplina i porządek. Nie można pozwolić na przeszkadzanie sędziemu przez widzów i wystawców. Utrzymanie porządku i dyscypliny nie jest zadaniem sędziego, lecz służby porządkowej powołanej przez organizatora bądź samego organizatora,
c) należy zapewnić sędziom dogodne warunki spożycia posiłków oraz odpoczynku,
d) organizator wystawy ma obowiązek zorganizowania przed rozpoczęciem wystawy odprawy Sędziów, w czasie której jeden z członków Komitetu Wystawowego udzieli informacji o niektórych szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych danej wystawy (wręczanie nagród i wyróżnień, imprezy towarzyszące),
e) Komitet Wystawowy, Sędziowie oraz Wystawcy zaopatrzeni są w identyfikatory.

4. Organizator wystawy SHSRP zastrzega sobie możliwość wyproszenia z wystawy wystawcy i jego szczurów w sytuacji gdy stan zwierzęcia/ąt wskazuje ewidentnie na chorobę.

VI. Szczególne uprawnienia i obowiązki Sędziów.

1. Sędzia powinien możliwie szybko potwierdzić zaproszenie do sędziowania. Szybkie potwierdzenie ułatwia pracę organizatorom wystawy.

2. Sędzia powinien stawić się punktualnie na odprawę Sędziów.

3. Sędzia powinien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu odnośnie dyscypliny i porządku w czasie pracy.

4. Sędzia ze względu na zakres swoich obowiązków pełni najważniejszą rolę na wystawie, jednak w sprawach organizacyjnych odpowiedzialność ponosi Komitet Organizacyjny, przy czym wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą Sędziego.

5. W przypadku niesportowego zachowania się wystawcy, a szczególnie:
a) uporczywego podchodzenia do stołu sędziego podczas oceny, bez zgody Sędziego,
c) dyskutowania z Sędzią,
d) odmowy przyjęcia oceny (dyplomu),
e) samowolnej zmiany kolejności oceny ustalonej przez Sędziego,
f) niegrzecznego zachowania się, wygłaszania złośliwych uwag pod adresem Sędziego, wystawców lub innych osób,
Sędzia może zdyskwalifikować szczura i sporządzić pisemną informację opisującą zajście. Informację podpisaną przez Sędziego i ewentualnych świadków, Sędzia przekazuje Organizatorowi Wystawy, a ten z kolei przesyła ją do Przewodniczącego Zarządu Głównego SHSRP. Zarząd Główny zobowiązany jest do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji w stosunku do wystawcy. Może to być rozmowa ostrzegawcza lub skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego. Kopie całej korespondencji związanej ze sprawą należy przekazywać zainteresowanemu Sędziemu.

6. Sędziowie obecni na wystawie mają prawo do jednogłośnej dyskwalifikacji jednego lub wszystkich szczurów wystawcy, jeśli:
- jeden z nich zachowuje się agresywnie,
- dochodzi do pogryzienia człowieka lub innych szczurów,
- ocena szczura jest niemożliwa ze względu na zachowanie zwierzęcia.
Sędziowie mają prawo jednogłośnie ukarać danego wystawcę zakazem uczestnictwa w wystawach SHSRP na określony przez wszystkich Sędziów czas.
Zapis nie dotyczy samic w rui oraz zwierząt nigdy wcześniej nie wykazujących żadnych niepożądanych zachowań.
Sędzia ma prawo odstąpić od oceny szczura, który sprawia problemy.

7. Sędziowie uczestniczący w wystawach międzynarodowych zobowiązani są do zachowania maksymalnej ostrożności i higieny (manusan itp).

8. Sędziowie i Pomocnicy Sędziów zobowiązani są do noszenia fartuchów jednorazowych podczas wystawy oraz posiadania własnych środków odkażających.

VII. Uprawnienia i obowiązki wystawców.

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny i dyplom oraz medal lub jego odpowiednik (o ile szczur otrzymał odpowiednią ocenę).

2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi wystawy.

3. Wystawca szczura nie może wszczynać dyskusji z Sędzią.

4. Wystawca odpowiedzialny jest za zachowanie się osób mu towarzyszących.

5. Wystawiać szczura nie może osoba wykluczona z SHSRP.

6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz ze szczurem od chwili jej rozpoczęcia aż do zakończenia, uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach fakultatywnych, do których zgłosił swoje szczury, oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych ze szczurami, które zdobyły stosowne tytuły.

7. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego szczura, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny .

8. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych szczurów, oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego szczura wypadki i szkody.
W szczególności zobowiązuje sie wystawcę do:
- uzyskania zaświadczenia weterynaryjnego wystawionego nie później niż 2 dni przed sobotą wystawową. Zaleca się w miarę możliwości dwie wizyty w odstępie tygodnia;
- obowiązkowego przeprowadzenia dwutygodniowej kwarantanny przed wystawą dla zwierząt z importu, adopcji, sklepu, wpadki, itp oraz całego stada;
- zgłoszenia organizatorowi czy i jakie szczury będzie miał na wystawie poza wystawowymi i szczurów tych dotyczą wszystkie zasady dotyczące wystawianych, włącznie z kwarantanną dla zwierząt będących na wystawie "przejazdem";
- (wystawcę wraz z osobami towarzyszącymi) posiadania i używania własnego środka antybakteryjnego o jak najszerszym spektrum działania (np. Osmosa);
- pilnowania aby nie doszło do dotykania szczurów wystawowych przez zwiedzających, a w obrębie wystawców tylko po dezynfekcji rąk;
- zgłaszania organizatorom wystawy shsrp sytuacji będących zagrożeniem (nielegalnie wnoszone na wystawę zwierzęta, zachowania zwiedzających, itp);

9. Na terenie wystawy Wystawca jest zobowiązany do trzymania szczura w transporterze wystawowym, chyba że sędzia pozwoli na wyciągnięcie zwierzęcia na określony czas, żeby mogło odpocząć. Wystawca nie może puszczać zwierzęcia na podłogę.

10. Wystawca nie może wyciągać z transporterów szczurów, które nie należą do niego, bez zgody ich właścicieli.

11. Wystawca nie może przekazywać zwierzęcia osobom trzecim do potrzymania lub pogłaskania, bez zgody właściciela zwierzęcia.

12. Wszelkie protesty i roszczenia niezwiązane z werdyktem Sędziego i kondycją zdrowotną zwierząt, należy przedstawić na piśmie do 10 dni od zakończenia wystawy i złożyć kaucję w wysokości 20 zł na ręce Organizatora wystawy.
Jeżeli po rozpatrzeniu przez Zarząd, Organizatora wystawy i Sędziego Głównego okażą się one nieuzasadnione, kaucja przepadnie na rzecz SHSRP. W przeciwnym razie następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za zgłoszenie szczura na wystawę.

VIII. Szkolenia sędziowskie.

Sędzia SHSRP musi spełniać następujące warunki :
a) być członkiem SHSRP,
b) złożyć pisemny wniosek z prośbą o szkolenie, zawierający klauzulę :
„Ja niżej podpisany, w zamian za nieodpłatne szkolenie na Sędziego SHSRP, zobowiązuję się do:
- ukończenia szkolenia na sędziego SHSRP,
- nieodpłatnego sędziowania na wystawach organizowanych przez SHSRP,
- obiektywnego przydzielania punktów, bez względu na sympatie i antypatie.”,
c) otrzymać zgodę na szkolenie większości osób z Zarządu SHSRP,
d) odbyć staż na co najmniej czterech Polskich wystawach szczurów rasowych lub trzech polskich i jednej zagranicznej (potwierdzenie pisemne uczestnictwa).
e) otrzymać pozytywny wynik z egzaminu na Sędziego SHSRP składającego się z dwóch etapów - teoretycznego oraz praktycznego.
f) Po w/w zmianach w Regulaminie pierwszy Sędzia Główny jest wybierany na 1-roczną kadencję przez wszystkich Członków Zarządu SHSRP, spośród Sędziów posiadających uprawnienia w chwili wyborów. Kolejnych Sędziów Głównych wybiera spośród siebie grono sędziowskie.

IX. Imprezy towarzyszące.

Na wystawach wszystkich rodzajów mogą być organizowane imprezy towarzyszące, np. pokaz agiliti, czy konkurs na najgrzeczniejszego szczura, itp.
Organizator powinien przedstawić w katalogu wystawy zasady przeprowadzenia konkursów oraz obsadę sędziowską.

X. Pokazy.

Pokaz szczurów rasowych może zorganizować każdy Członek SHSRP w porozumieniu z Zarządem Głównym SHSRP, w celach popularyzacyjnych.
Na pokazach nie dokonuje się oceny szczurów.

XI. Przepisy końcowe.

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane zgodnie z zapisami Regulaminów oraz Statutu SHSRP.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 lipca 2008 roku.

XII. Poprawki
Poprawka nr 1 z dnia 06.04.2009 (Uchwała Zarządu Głównego SHSRP nr 01/04/2009 z dnia 06.04.09) dotyczy § I ptk. 5
Poprawka nr 2 z dnia 20.04.2009 dotyczy § IV pkt. 3 (c)
Poprawka nr 3 z dnia 30.12.2009 dotyczy § VI pkt 6
Poprawka nr 4 z dnia 21.04.2010 dotyczy § I pkt 6, § II pkt 6, § III pkt 7c, § IV 3b, § VIII pkt d, dopisany § VIII pkt f. (Uchwała Zarządu nr 1/04/2010 z dnia 21.04.2010)
Poprawka nr 5 z dnia 07.07.2010 dotyczy § I pkt 5.
Poprawka nr 6 z dnia 09.11.2010 (Uchwała nr 01/11/2010 Walnego Zgromadzenia Członków SHSRP) dotyczy: dodano II pkt 6.3, II pkt 6e i 6f, II. pkt 6.4, II. pkt 6.5.
Poprawka nr 7 z dnia 08.06.2011 (Uchwała Zarządu Głównego nr 2/06/2011) dotyczy § VII pkt 12
Poprawka nr 8 z dnia 13.06.2011 (Uchwała Zarządu Głównego nr 3/06/2011) obejmuje: dodanie V. pkt 4, VI. pkt 7 i 8, rozszerzenie VII. pkt 8
_________________
Ostatnio zmieniony przez 2011-06-16, 09:00, w całości zmieniany 14 razy  
 
 
 
Viss
[Usunięty]

Wysłany: 2011-06-16, 08:55   

Poprawka nr 8 z dnia 13.06.2011 (Uchwała Zarządu Głównego nr 3/06/2011)

Wprowadza się zmiany w obrębie:
V. pkt 4: SHSRP zastrzega sobie możliwość wyproszenia z wystawy wystawcy i jego szczurów w sytuacji gdy stan zwierzęcia/ąt wskazuje ewidentnie na chorobę.
VI. pkt:
7. Sędziowie uczestniczący w wystawach międzynarodowych zobowiązani są do zachowania maksymalnej ostrożności i higieny (manusan itp).
8. Sędziowie i Pomocnicy Sędziów zobowiązani są do noszenia fartuchów jednorazowych podczas wystawy oraz posiadania własnych środków odkażających.
VII. pkt 8 dodano:
W szczególności zobowiązuje sie wystawcę do:
- uzyskania zaświadczenia weterynaryjnego wystawionego nie później niż 2 dni przed sobotą wystawową. Zaleca się w miarę możliwości dwie wizyty w odstępie tygodnia;
- obowiązkowego przeprowadzenia dwutygodniowej kwarantanny przed wystawą dla zwierząt z importu, adopcji, sklepu, wpadki, itp oraz całego stada;
- zgłoszenia organizatorowi czy i jakie szczury będzie miał na wystawie poza wystawowymi i szczurów tych dotyczą wszystkie zasady dotyczące wystawianych, włącznie z kwarantanną dla zwierząt będących na wystawie "przejazdem";
- (wystawcę wraz z osobami towarzyszącymi) posiadania i używania własnego środka antybakteryjnego o jak najszerszym spektrum działania (np. Osmosa);
- pilnowania aby nie doszło do dotykania szczurów wystawowych przez zwiedzających, a w obrębie wystawców tylko po dezynfekcji rąk;
- zgłaszania organizatorom wystawy shsrp sytuacji będących zagrożeniem (nielegalnie wnoszone na wystawę zwierzęta, zachowania zwiedzających, itp);
 
 
L. 
Hodowca
V-ce Przewodnicząca


Dołączyła: 12 Kwi 2008
Posty: 3019
Skąd: Olsztyn/Sopot
Wysłany: 2012-11-24, 21:57   

Poprawka 9:
Uchwałą Zarządu Głównego SHSRP nr 01/11/2012 z dnia 24.11.2012 w Regulaminie Wystaw znosi się górną granicę wieku dla kategorii miot tym samym zmieniając brzmienie punktu na:

II. Zasady organizacji wystaw.
6.
f) najlepszego miotu wystawy (tylko dla miotów w wieku powyżej 10 tygodni).


Poprawka 10:
Uchwałą Zarządu Głównego SHSRP nr 02/11/2012 z dnia 24.11.2012 w Regulaminie Wystaw wnosi się poprawkę dotyczącą posiadania rodowodów przez szczury nie zarejestrowane w SHSRP - zmieniając brzmienie punktu na:

I.Postanowienia ogólne

5. Na wystawy organizowane przez SHSRP mogą być zgłaszane i przyjmowane szczury zarejestrowane w SHSRP lub w uznanych przez SHSRP innych zagranicznych organizacjach.
Szczury niezarejestrowane w SHSRP muszą posiadać pełne i udokumentowane 3 pokolenia przodków (imiona i przydomki). Rodowody należy dołączyć poprzez e-mail wraz ze zgłoszeniem na wystawę. Bez wysłanego rodowodu potwierdzającego pochodzenie przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń, szczur będzie startował w kategorii 'szczur nierasowy".
Szczury niezarejestrowane mają warunkowe prawo uczestnictwa, zostają ocenione przez sędziego, jednak nie biorą udziału w konkursach, nie mogą też otrzymać nominacji do championatu.Punkty zaczną obowiązywać dopiero od XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Szczurów Rasowych.
_________________
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 17