Strona Główna SHSRP
Forum Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: heniok
2011-11-22, 06:43
Regulamin Sędziów
Autor Wiadomość
L. 
Hodowca
V-ce Przewodnicząca


Dołączyła: 12 Kwi 2008
Posty: 3019
Skąd: Olsztyn/Sopot
Wysłany: 2011-11-21, 13:43   Regulamin Sędziów

REGULAMIN SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW

I. WSTĘP
§ 1
Na organizowanych przez Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce (zwanego dalej SHSRP) wystawach szczurów rasowych oceny szczurów dokonują sędziowie SHSRP lub sędziowie uznanych przez SHSRP innych zagranicznych organizacji.

§ 2
Sędziów SHSRP rekrutuje się z grona asystentów Sędziów SHSRP.

§ 3
Asystentem sędziego może zostać pełnoletni członek SHSRP, wykazuje zainteresowanie problematyką szczurów rasowych, ma pozytywną opinię za okres co najmniej 6 miesięczny w SHSRP i złożył wniosek na asystenta sędziego.

§4 Asystent otrzymuje kartę/index potwierdzającą uczestnictwo w danej wystawie, wystawioną przez Sędziego Głównego lub Sędziego wyznaczonego przez niego.

§ 5
Sędzią może zostać asystent - członek SHSRP, który ma nieposzlakowaną opinię, odbył staż asystencki oraz zdał egzamin na sędziego SHSRP określony roz. VIII Regulaminu Wystaw Szczurów Rasowych, a następnie uzyskał pozytywne oceny na teoretycznym oraz praktycznym egzaminie sędziowskim.


§ 6
1. Asystent ma obowiązek pracy na rzecz SHSRP oraz macierzystego Oddziału w myśl litery Statusu SHSRP.
2. Asystent ma obowiązek przestrzegania zasad Etyki i ogólnie przyjętych norm dobrych obyczajów.
3. Asystent nie może:
- uczestniczyć w jakimkolwiek charakterze w wystawach i imprezach, w kraju i za
granicą, organizowanych przez organizacje nieuznawane przez SHSRP
- publicznie krytykować pracy Sędziów
- pełnić funkcji Asystenta na imprezach (wystawach, konkursach) w momencie, gdy oceniane są szczury będące jego własnością lub współwłasnością

§ 7
1. Sędziemu Głównemu przysługuje prawo zgłoszenia wniosku do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału o pozbawianie Asystenta możliwości przystąpienia do egzaminu na Sędziego w przypadku zaniechania pracy w Oddziale lub po popełnieniu wykroczeń nielicujących z godnością przyszłego sędziego.
2. Udowodnione wykroczenia Asystentów przeciwko zapisom Regulaminu Sędziów i Asystentów, Regulaminu Wystaw, Etyki oraz Statutu SHSRP podlegają karom nałożonym
przez Sąd Koleżeński.
3. W zależności od wagi wykroczenia Sąd Koleżeński może nałożyć na winnego następujące
kary:
- upomnienie
- nagana
- zawieszenie na czas określony
- skreślenie z listy asystentów.
4. Obwiniony asystent ma prawo do wypowiedzenia się w sprawie, jak również prawo do odwołania do Zarządu Głównego SHSRP w terminie 14 dni od powiadomienia o nałożonej karze. Z rozpatrywania odwołania muszą być wyłączone osoby, które uczestniczyły w wymierzaniu kary.
5. Po uprawomocnieniu się decyzji Sąd Koleżeński jest zobowiązany poinformować Oddział
macierzysty lub w przypadku braku oddziałów Zarząd Główny o nałożonej na Asystenta karze.

§8
1. Asystent, który spełnił wymogi wynikające z § 3 niniejszego regulaminu, może złożyć wniosek do Sędziego Głównego o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego.
2. Do wniosku dołącza indeks asystenta.
3. Sędzia Główny zobowiązany jest przesłać ww. dokumenty do Zarządu Głównego w terminie umożliwiającym dopuszczenie do egzaminu.
5. Zarząd Główny wraz z Sędzią Głównym po rozpatrzeniu dokumentów podejmuje decyzję o dopuszczeniu (względnie niedopuszczeniu) asystenta do egzaminu sędziowskiego.

II. SĘDZIOWIE

II.1 Kategorie i kompetencje:


1. Grono sędziowskie wybiera Sędziego Głównego spośród siebie na okres 1 roku.
2. W sytuacji gdy Sędzia Główny nie może uczestniczyć w wystawie jest zobowiązany do wyznaczenia sędziego na swoje stanowisko na czas wystawy.


II.2 Procedura egzaminowania, powoływania, awansowania i rozszerzania uprawnień

§ 11
Organizatorem egzaminów sędziowskich jest Zarząd Główny SHSRP w porozumieniu z Sędzią Głównym. Ustalane jest także data i miejsce odbycia się egzaminu, co jest ogłaszane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 12
Egzamin sędziowski składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

§ 13
Zarząd Główny powołuje każdorazowo komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów sędziowskich teoretycznych i praktycznych. Komisję stanowi zespół składający się z delegata Zarządu Głównego oraz Sędziego Głównego lub innego sędziego wyznaczonego przezeń.

§ 14
1. Do obowiązków komisji należy techniczne przeprowadzenie egzaminu pisemnego, niezwłoczne sprawdzenie prac egzaminacyjnych oraz sporządzenie protokołu. Protokół wraz z załącznikami (sprawdzone prace egzaminacyjne) jest przekazywany Zarządowi Głównemu w zapieczętowanej kopercie.
2. Zdający musi wykazać się odpowiednią wiedzą w każdej z następujących dziedzin:
- podstawy genetyki,
- zagadnienia z zakresu zdrowia oraz psychiki szczura,
- wzorce odmian,
- statut i regulaminy obowiązujące w SHSRP.
3. Pozytywny wynik pisemnej części egzaminu teoretycznego uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.
5. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po części teoretycznej egzaminu informuje kandydata o jego wyniku i ustala termin egzaminu praktycznego.

§ 15
Kandydat, przed dopuszczeniem do egzaminu, winien zaliczyć szkolenie praktyczne na wystawach pod okiem Sędziego Głównego uregulowane w roz. VIII ppkt. d Regulaminu Wystaw Szczurów Rasowych.

§ 16
1. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na wystawach. Skład komisji egzaminacyjnej określa §13 niniejszego regulaminu.
2. Podczas egzaminu praktycznego kandydat powinien wykazać się:
- znajomością regulaminu sędziowania,
- znajomością organizacji pracy przy stole sędziowskim,
- znajomością wzorców i ich interpretacji,
- umiejętnością oceny i wartościowania zalet i wad,
- szybkim podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie,
- właściwym stosunkiem do wystawców.
3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje kandydata o wyniku egzaminu.
4. Komisja egzaminacyjna sporządza stosowny protokół, który niezwłocznie przesyła w zapieczętowanej kopercie do Zarządu Głównego.

§ 17
W przypadku negatywnego wyniku, ponowny egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż po upływie sześciu i nie później niż po upływie dwunastu miesięcy. Kandydat może przystępować do każdej części egzaminu dwukrotnie.

§ 18
Asystent, który nie stawił się bez usprawiedliwienia na egzamin po dwukrotnym wezwaniu, traci prawo przystąpienia do egzaminu sędziowskiego.

§ 19
Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminów i powołuje asystenta
do grona sędziów.
O powołaniu asystenta do grona sędziów Zarząd Główny SHSRP wraz z Sędzią Głównym informuje Członków SHSRP.


§ 20
1. Sędziowie zapraszani na wystawy zagraniczne są zobowiązani do powiadomienia Sędziego Głównego i/lub Zarząd SHSRP.
2. W przypadku nieimiennego zaproszenia przez zagraniczną organizację lub prośby
dotyczącej wydelegowania sędziego Sędzia Główny przedstawia swoje propozycje tej organizacji.

II.3 Prawa i obowiązki

§ 21
Sędzia nie może sędziować w wystawach i imprezach szczurzych w kraju i za granicą, organizowanych przez organizacje nieuznawane przez SHSRP.

§ 22
Sędzia ma prawo do:
1. noszenia plakietki sędziowskiej podczas wystaw, na których ocenia szczury,
2. używania pieczątki sędziego,
3. sędziowania na wystawach,
4. udziału w zebraniach, naradach, konferencjach sędziów itp.,
5. wolnego wstępu na wszystkie imprezy szczurze organizowane w Polsce,
6. otrzymywania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania (dojazd na wystawę i zakwaterowanie)
7. otrzymywania od organizatorów imprez wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji sędziego.

§ 23
Sędzia powinien:
1. przestrzegać zasad etyki,
2. uzyskiwać każdorazowo zezwolenia Zarządu Głównego na sędziowanie za granicą,
3. zawiadomić organizatora imprezy o niemożności sędziowania,
4. niezwłoczne zawiadomić na piśmie Sędziego Głównego o zmianie adresu bądź nazwiska,
5. potwierdzać asystentom odbyte asystentury w ich kartach
6. przesyłać niezwłocznie do Zarządu Głównego wnioski o odbycie stażu asystenta,
7. przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów SHSRP,
8. zawsze punktualnie przybyć na miejsce wskazane w programie wystawy,
9. opuścić teren wystawy dopiero po całkowitym wypełnieniu wyznaczonych mu zadań,
10. zachowywać się stosownie na terenie wystawy oraz oceniać wszystkie szczury z jednakową uwagą.

§ 24
Sędzia nie może:
1. krytykować innego sędziego poza gronem sędziowskim,
2. zabiegać o zaproszenie do sędziowania,
3. pić napojów alkoholowych w godzinach ocen,
4. na wystawie, na której sam sędziuje oceniać własnego lub współwłasnościowego szczura,

II.4 Ograniczanie i utrata uprawnień
§ 25
1. Zarząd Główny SHSRP w porozumieniu z Sędzią Głównym przenosi sędziego do grona sędziów nieczynnych, z niżej określonych przyczyn:
- na własną prośbę zainteresowanego
- jeśli przerwa w sędziowaniu trwa dłużej niż 1,5 roku
- w przypadku ustania członkostwa w SHSRP.
- gdy toczy się przeciw niemu postępowanie w Sądzie Koleżeńskim.

2. Po ustaniu przyczyny przeniesienia do grona sędziów nieczynnych, uprawnienia zostają automatycznie przywrócone jeśli przerwa w sędziowaniu nie trwała dłużej niż 1,5roku. W przeciwnym razie przywrócenie uprawnień nastąpi po ponownym zdaniu egzaminu praktycznego.

§ 26
1. Udowodnione wykroczenia sędziów przeciwko zapisom Regulaminu Sędziów
i Asystentów oraz Regulaminu Wystaw Szczurów Rasowych podlegają karom nałożonym przez Sąd Koleżeński SHSRP.
2. W zależności od wagi wykroczenia Sąd Koleżeński może nałożyć na obwinionego następujące kary regulaminowe:
- upomnienie
- nagana
- odmowa lub odwołanie sędziowania
- zawieszenie na czas określony
- skreślenie z listy sędziów.
3. Obwiniony sędzia ma prawo do wypowiedzenia się w sprawie, jak również prawo do odwołania do Zarządu Głównego SHSRP w terminie 14 dni od powiadomienia o nałożonej karze. Z rozpatrywania odwołania muszą być wyłączone osoby, które uczestniczyły w wymierzaniu kary.
4. Po uprawomocnieniu się decyzji Sąd Koleżeński jest zobowiązane poinformować Zarząd Główny SHSRP o nałożonej na sędziego karze.

§ 27
1. Skreślenie z listy sędziów lub zawieszenie sędziego w czynnościach na czas określony może nastąpić również w przypadku orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary wyższej niż upomnienie, przy czym w przypadku zawieszenia sędziego, okres zawieszenia nie może być dłuższy niż czas trwania kary nałożonej przez GSK.
2. W przypadku skreślenia z listy sędziów zainteresowany może ubiegać się o przywrócenie utraconych uprawnień nie wcześniej niż po upływie roku, składając wniosek do Sędziego Głównego.
3. Pozytywne zaopiniowanie wniosku jest warunkiem przedstawienia go Plenum Zarządu Głównego pod dyskusję. Decyzję podejmuje ZG wraz z Sędzią Głównym w głosowaniu tajnym i jest ona ostateczna.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28
W przypadkach szczególnych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem Sędzia Główny ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego SHSRP o ich rozpatrzenie i podjęcie odpowiedniej uchwały.

§ 29
Regulamin niniejszy uchwalony przez Zarząd Główny SHSRP oraz Sędziów SHSRP w dniu 21/11/2011 wchodzi z życiem z dniem 21/11/2011.
_________________
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 17