Strona Główna SHSRP
Forum Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: AngelsDream
2013-07-25, 00:57
Wuwuna - dyscyplinarne wykreślenie z listy członków
Autor Wiadomość
Asaurus 
Dźwiedź


Wiek: 38
Dołączył: 17 Wrz 2012
Posty: 540
Skąd: Warszawa
  Wysłany: 2013-07-25, 00:55   Wuwuna - dyscyplinarne wykreślenie z listy członków

Dnia 24 lipca 2013 roku, Zarząd SHSRP, czasowo przejmując obowiązki Komisji Etyki (dawnego Sądu Koleżeńskiego), rozpatrując sprawę poważnych zaniedbań w obowiązkach Hodowcy, Sędziego i Członka SHSRP, ustalił, że Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna, jest winna złamania poniższych zapisów Statutu i regulaminów SHSRP, działając na podstawie pkt 5.10 Statutu, postanowił wykreślić Panią Magdalenę Karczewską - Wuwunę z listy Członków SHSRP oraz wykreślić hodowlę Wasza Wysokość z Wuwuniarni z listy hodowli zrzeszonych w SHSRP.


Złamane zapisy Statutu:

3.8.1. Członek ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów, uchwał, zarządzeń i poleceń wydawanych przez władze SHSRP oraz stosowania opracowanych przez SHSRP instrukcji i wytycznych dotyczących hodowli i chowu szczurów rodowodowych.
3.8.4. Członek ma obowiązek postępowania zgodnego z etyką hodowlaną, tak aby dbać o dobro hodowanych zwierząt oraz pozytywny wizerunek SHSRP.


Złamane zapisy Etyki hodowlanej:

5. Hodowca jest zobowiązany do publicznego ogłaszania w dziale swojej hodowli:
a. swojego stada hodowlanego
b. wszystkich miotów, które urodziły się w hodowli, które zostały poronione i które nie doszły do skutku
c. informacji o liczbie urodzonych młodych w danym miocie oraz o przyczynach śmierci młodych przed opuszczeniem hodowli.
8. Hodowca powinien informować o wszelkich planach hodowlanych w swojej hodowli.
11. Właściciel szczurów rodowodowych nie zataja i nie przeinacza faktów związanych ze zdrowiem i zachowaniem swojego szczura.
18. Każdy członek SHSRP powinien okazywać pomoc, wsparcie i koleżeństwo w stosunku do reszty członków, wszystkie zatargi powinny być wyjaśniane prywatnie, jeśli to jednak nie przynosi skutku jest możliwość skorzystania z pomocy sądu koleżeńskiego – jeśli członek SHSRP nie potrafi się dostosować do reszty, izoluje się bądź swoja postawą zniechęci do siebie więcej niż 3/4 członków SHSRP może zostać usunięty z szeregów organizacji.
19. Hodowca ma obowiązek podpisania umowy z kupującym i w ciągu 21 dni od otrzymania umowy lub wydania szczura dostarczyć kupującemu rodowód (decyduje data stempla pocztowego).
20. Hodowca ma obowiązek dostarczenia do Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce karty krycia miotu w terminie do 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od chwili ukończenia przez młode z danego miotu 21 dni


Złamane zapisy Regulaminu hodowli szczurów rodowodowych:

§ 9
I. Do hodowli dopuszcza się samicę, która spełnia poniższe wymogi:
6. Samica musi posiadać rodowód w chwili krycia.
II.
5.Wszystkie szczury pochodzące z importu mają z założenia status PET, do wykorzystania szczura do rozrodu konieczna jest zgoda hodowcy zagranicznego oraz Zarządu.

§ 12
I. Do kryć dopuszcza się samca, który spełnia poniższe wymogi:
1. jest zarejestrowany w SHSRP,
5. Importowany samiec jak i samiec urodzony w miocie zarejestrowanym w SHSRP posiada rodowód wydany na wniosek właściciela lub właściciela hodowli, w której samiec ma być reproduktorem.
6. Pomiędzy hodowcą a właścicielem reproduktora jest zawarta umowa użyczenia lub współwłasności: ustna - tylko gdy reproduktor jest własnością członka SHSRP; pisemna - z właścicielem niebędącym członkiem SHSRP.

§ 15
2. Hodowca ma obowiązek:
3) przed kryciem samicy ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
5) złożyć w SHSRP w stosownym terminie (najpóźniej na 1 tydzień przed wydaniem młodych nowym właścicielom): KARTĘ MIOTU (załącznik nr 3), w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu lub karty hodowlanej reproduktora; złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
7) wydawać nabywcom szczurki nie wcześniej niż w wieku 32 dni wraz z numerami metryk i rodowodami,

§ 28
2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego samce/samice nie mogą być przerejestrowane na innego członka SHSRP i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.


Załamane zapisy Regulaminu Sędziów i Asystentów:

§ 23
Sędzia powinien:
1. przestrzegać zasad etyki,
7. przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów SHSRP,
8. zawsze punktualnie przybyć na miejsce wskazane w programie wystawy,


Złamane zapisy Regulaminu wystaw szczurów rodowodowych

I.9.a) Sędzia Główny osobiście, bądź przez wyznaczone osoby, przed upływem 45 dni od zakończenia wystawy przekazuje do Zarządu Głównego sprawozdanie zawierające wyniki wszystkich zwierząt biorących udział w wystawie.
VI. Szczególne uprawnienia i obowiązki Sędziów.
2. Sędzia powinien stawić się punktualnie na odprawę Sędziów.
3. Sędzia powinien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu odnośnie dyscypliny i porządku w czasie pracy.


Szczury urodzone przed zawieszeniem w prawach hodowcy, czyli mioty A, Ą, B, C i CH z hodowli Wasza Wysokość z Wuwuniarni, mają pełne prawa hodowlane a Zarząd SHSRP przejmuje na siebie obowiązek dostarczenia właścicielom zaległych rodowodów. Wszelkimi kosztami wyrobienia i dostarczenia rodowodów, przewyższającymi nadpłaconą składkę członkowską będzie obciążona Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna.
Mioty urodzone po 12 czerwca 2013 roku, do których doprowadziła Pani Magdalena Karczewska, nie będą uznane za rodowodowe i nie będą miały możliwości otrzymania rodowodów SHSRP. Istnieje możliwość wpisania pojedynczych szczurów do Księgi Wstępnej i rozmnażania na zasadach KW.UZASADNIENIE WYROKU

Pomijając kilka wcześniejszych i stosunkowo niewielkich uchybień, sytuacja – której efektem jest dyscyplinarne usunięcie Pani Magdaleny Karczewskiej o nicku wuwuna z listy Członków SHSRP – miała swój początek 16 kwietnia 2013 roku, kiedy to wszystkie hodowle z zaległościami w rodowodach zostały wezwane do ich uzupełnienia.
Dotyczyło to między innymi pięciu miotów z hodowli Wasza Wysokość z Wuwuniarni, z których szczury zostały wydane do nowych domów bez kompletu dokumentów, a część nawet bez przyznanych numerów metryk – wnioskowanie o numery metryk należy do rutynowych obowiązków każdego hodowcy.
Jednak w tamtym momencie Pani Magdalena Karczewska zaprzestała udzielania się w decyzjach oraz funkcjonowaniu SHSRP. Próby kontaktu były niejednokrotnie ignorowane, podobnie propozycje pomocy.
Do czasu wystawy w Łodzi, która odbyła się w dniach 11–12 maja 2013 roku Pani Magdalena Karczewska nie uzupełniła dokumentacji, szczury pochodzące z jej hodowli zostały jednak warunkowo dopuszczone do wystawy w kategoriach dla szczurów rodowodowych. W drugim dniu wystawy, pani Magdalena Karczewska nie tylko nie dotarła na wystawę na czas, mimo bycia jej głównym sędzią, ale także nikogo nie powiadomiła o zaistniałej sytuacji. Tym samym zmusiła SHSRP do podjęcia decyzji o zmianie zasad przyznawania tytułów wystawowych. Dzięki wzorowej postawie dwóch asystentek sędziego: Pani Magdaleny Kwiatkowskiej oraz Pani Martyny Świątczak – Borowy oraz wyrozumiałości wystawców, wystawę udało się zakończyć z sukcesem oraz na czas.
Na wystawie w Łodzi Pani Magdalena Karczewska poprosiła o podstemplowanie rodowodów miotu A z hodowli Wasza Wysokość z Wuwuniarni oraz miotu Ą o tym samym przydomku, będącym jej własnością. Rodowody zostały podstemplowane, jeszcze tego samego dnia okazało się, że zostały one przygotowane z pominięciem Zarządu SHSRP, a więc stanowiły kolejne po zachowaniu na wystawie, poważne naruszenie regulaminów Stowarzyszenia.
Mimo prób kontaktu oraz propozycji wsparcia, postawa Pani Magdaleny Karczewskiej pozostała bez zmian. Nie uczestniczyła ona w życiu Stowarzyszenia, nie wywiązywała się na czas z obowiązków Członka, Hodowcy i Sędziego.
30 maja 2013 roku Przewodniczący Zarządu SHSRP, Pan Michał Kowalik podczas spotkania z Panią Magdaleną Karczewską uzyskał zapewnienia, że ta nadrobi wszelkie zaległości, które miały na tamten moment wynikać z problemów prywatnych. Zapytana o dalsze plany hodowlane, Pani Magdalena Karczewska odpowiedziała, że na razie nie ma żadnych.
Niestety, mimo deklaracji, Pani Magdalena Karczewska nadal zwlekała z wykonaniem swoich obowiązków.
W związku ze wszystkim powyższym, nie widząc szans na szybką poprawę sytuacji, Zarząd SHSRP zdecydował o zawieszeniu Pani Magdaleny Karczewskiej, o nicku Wuwuna, w prawach Członka, Hodowcy i Sędziego SHSRP.

Poniżej pełna treść tej decyzji:

Cytat:
Dnia 12 czerwca 2013 roku, do odwołania, decyzją Zarządu SHSRP Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna zostaje zawieszona w prawach Członka, Hodowcy oraz Sędziego SHSRP z powodu poważnych zaniedbań

w obowiązkach Członka SHSRP:
- ignorowanie próśb i poleceń Zarządu SHSRP
- nieudzielanie się na forum SHSRP, nie kontrolowanie na bieżąco ważnych spraw Stowarzyszenia
- zatajanie informacji, wprowadzanie w błąd oraz namawianie innych Członków SHSRP do zatajania znaczących informacji

w obowiązkach Hodowcy SHSRP:
- wydanie 5 miotów bez ważnych, oficjalnych rodowodów SHSRP
- wydanie 3 miotów bez ważnych, oficjalnych metryk SHSRP
- pominięcie procedury przy wydawaniu 26 rodowodów miotów A i Ą Wasza Wysokość z Wuwuniarni przez co doszło do sfałszowania dokumentów SHSRP, oraz wydanie ich właścicielom szczurów
- brak informowania o swoich planach hodowlanych na forum SHSRP
- brak informowania o aktualnym stanie swoich szczurów hodowlanych
- brak rejestrowania w PKR importowanych szczurów przeznaczonych do rozmnażania
- brak wydania współwłaścicielom importowanych szczurów rodowodów
- niewywiązywanie się z ustaleń i zapisów współwłasnościowych umów hodowlanych

w obowiązkach Sędziego SHSRP:
- brak zdania pełnego sprawozdania z wystawy w Warszawie, która odbyła się 1-2.12.2012
- brak zdania pełnego sprawozdania z wystawy w Łodzi, która odbyła się 11-12.05.2013
- spóźniony przyjazd na wystawę w Warszawie 2012
- znaczne spóźnienie się na drugi dzień wystawy w Łodzi 2013 - praktycznie przyjazd po planowanej godzinie zakończenia wystawy

Złamane postanowienia Statutu SHSRP:

§ 12
Członek SHSRP jest zobowiązany do:

2) czynnego uczestnictwa w pracach SHSRP,
3) stosowania instrukcji i wytycznych SHSRP dotyczących hodowli szczurów rasowych

Złamane postanowienia Etyki Członków SHSRP:

3. Każdy hodowca powinien godnie reprezentować Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych oraz bronić jego dobrego imienia.
5. Hodowca jest zobowiązany do publicznego ogłaszania w dziale swojej hodowli:
a. swojego stada hodowlanego
8. Hodowca powinien informować o wszelkich planach hodowlanych w swojej hodowli.
18. Każdy członek SHSRP powinien okazywać pomoc, wsparcie i koleżeństwo w stosunku do reszty członków, wszystkie zatargi powinny być wyjaśniane prywatnie, jeśli to jednak nie przynosi skutku jest możliwość skorzystania z pomocy sądu koleżeńskiego – jeśli członek SHSRP nie potrafi się dostosować do reszty, izoluje się bądź swoja postawą zniechęci do siebie więcej niż 3/4 członków SHSRP może zostać usunięty z szeregów organizacji.
19. Hodowca ma obowiązek podpisania umowy z kupującym i w ciągu 21 dni od otrzymania umowy lub wydania szczura dostarczyć kupującemu rodowód (decyduje data stempla pocztowego).
20. Hodowca ma obowiązek dostarczenia do Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce karty krycia miotu w terminie do 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od chwili ukończenia przez młode z danego miotu 21 dni

Złamane postanowienia Regulaminu Sędziów i Asystentów:

§ 23
Sędzia powinien:
1. przestrzegać zasad etyki,
7. przestrzegać wszystkich przepisów i regulaminów SHSRP,
8. zawsze punktualnie przybyć na miejsce wskazane w programie wystawy,

§ 24
Sędzia nie może:
4. na wystawie, na której sam sędziuje oceniać własnego lub współwłasnościowego szczura,


Zarazem, dnia 26 maja 2013 roku Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna otrzymała od Zarządu SHSRP oficjalny zakaz doprowadzania do kolejnych kryć i wstrzymania się z kolejnymi miotami, dopóki nie ureguluje zaległych spraw formalnych oraz nie rozwiąże swoich problemów prywatnych, które jak sama mówiła na spotkaniu 30 maja 2013 roku, są główną przyczyną zaniedbywania formalności związanych ze sprawami hodowlanymi. Dlatego, dbając o zdrowie Członkini SHSRP, Zarząd zalecił najpierw poukładanie i rozwiązanie spraw prywatnych, a następnie planowanie kolejnych miotów w hodowli. Niestety pomoc ze strony Zarządu i Członków SHSRP została zignorowana i odrzucona, a Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna nadal planowała kolejne krycia i sprowadzała do hodowli swoje szczury współwłasnościowe bez informowania Stowarzyszenia o swoich planach.


W związku z powyższym, Zarząd SHSRP warunkuje zdjęcie kary zawieszenia w prawach Członka, Hodowcy oraz Sędziego SHSRP Pani Magdaleny Karczewskiej - Wuwuny uregulowaniem wszystkich zaległości formalnych, bieżącym informowaniem o stanie stada hodowlanego, bieżącym i z odpowiednim wyprzedzeniem informowaniem na forum SHSRP o wszystkich planach hodowlanych, tak aby inni hodowcy mogli się wypowiedzieć w temacie oraz rewizją postawy i ogólnego podejścia do spraw i działania SHSRP. Od powyższego wyroku przysługuje prawo uzasadnionego odwołania w ciągu 7 dni na forum SHSRP w odpowiednim temacie. W przeciągu 7 dni od ogłoszenia niniejszego wyroku na podforum dostępnym tylko dla Członków SHSRP, w przypadku braku nadrobienia wszystkich zaległości i złożenia odpowiednich wyjaśnień przez Panią Magdalenę Karczewską - Wuwunę, powyższy wyrok zostanie ogłoszony na forach ogólnodostępnych.Jak widać w powyżej zacytowanym tekście, zawieszenie miało charakter wewnętrzny, by dać Pani Magdalenie Karczewskiej czas na nadrobienie zaległych spraw oraz szansę, o którą SHSRP poprosiła. W wyznaczonym terminie Pani Magdalena Karczewska nadrobiła jedynie zaległości związane z obowiązkami sędziego. Pomimo że dostała więcej czasu, znów zaprzestała kontaktu ze Stowarzyszeniem, nadal nie działała w nim sposób czynny.
W międzyczasie zadbała o transport dwóch samic hodowlanych, które posiada na współwłasność z Panią Kareną Wilczewską, cały czas obiecując poprawę oraz nadrobienie zaległości.
Słowa nie dotrzymała, więc 6 lipca 2013 roku zawieszenie Pani Magdaleny Karczewskiej zostało ogłoszone na forum SHSRP oraz na forum Alloszczur.


Cytat:
Dnia 12 czerwca 2013 roku, do odwołania, decyzją Zarządu SHSRP Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna została zawieszona w prawach Członka oraz Hodowcy z powodu poważnych zaniedbań

w obowiązkach Członka SHSRP:
- ignorowanie próśb i poleceń Zarządu SHSRP
- nieudzielanie się na forum SHSRP, nie kontrolowanie na bieżąco ważnych spraw Stowarzyszenia

w obowiązkach Hodowcy SHSRP:
- wydanie 5 miotów bez ważnych, oficjalnych rodowodów SHSRP
- wydanie 3 miotów bez ważnych, oficjalnych metryk SHSRP
- pominięcie procedury przy wydawaniu 26 rodowodów miotów A i Ą Wasza Wysokość z Wuwuniarni przez co doszło do sfałszowania dokumentów SHSRP, oraz wydanie ich właścicielom szczurów
- brak informowania o swoich planach hodowlanych na forum SHSRP
- brak informowania o aktualnym stanie swoich szczurów hodowlanych
- brak rejestrowania w PKR importowanych szczurów przeznaczonych do rozmnażania
- brak wydania współwłaścicielom importowanych szczurów rodowodów
- niewywiązywanie się z ustaleń i zapisów współwłasnościowych umów hodowlanych


Złamane postanowienia Statutu SHSRP:

§ 12
Członek SHSRP jest zobowiązany do:

2) czynnego uczestnictwa w pracach SHSRP,
3) stosowania instrukcji i wytycznych SHSRP dotyczących hodowli szczurów rasowych

Złamane postanowienia Etyki Członków SHSRP:

3. Każdy hodowca powinien godnie reprezentować Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych oraz bronić jego dobrego imienia.
5. Hodowca jest zobowiązany do publicznego ogłaszania w dziale swojej hodowli:
a. swojego stada hodowlanego
8. Hodowca powinien informować o wszelkich planach hodowlanych w swojej hodowli.
18. Każdy członek SHSRP powinien okazywać pomoc, wsparcie i koleżeństwo w stosunku do reszty członków, wszystkie zatargi powinny być wyjaśniane prywatnie, jeśli to jednak nie przynosi skutku jest możliwość skorzystania z pomocy sądu koleżeńskiego – jeśli członek SHSRP nie potrafi się dostosować do reszty, izoluje się bądź swoja postawą zniechęci do siebie więcej niż 3/4 członków SHSRP może zostać usunięty z szeregów organizacji.
19. Hodowca ma obowiązek podpisania umowy z kupującym i w ciągu 21 dni od otrzymania umowy lub wydania szczura dostarczyć kupującemu rodowód (decyduje data stempla pocztowego).
20. Hodowca ma obowiązek dostarczenia do Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce karty krycia miotu w terminie do 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od chwili ukończenia przez młode z danego miotu 21 dni.

W związku z powyższym, Zarząd SHSRP warunkuje zdjęcie kary zawieszenia w prawach Członka oraz Hodowcy SHSRP Pani Magdaleny Karczewskiej - Wuwuny uregulowaniem wszystkich zaległości formalnych, bieżącym informowaniem o stanie stada hodowlanego, bieżącym i z odpowiednim wyprzedzeniem informowaniem na forum SHSRP o wszystkich planach hodowlanych, tak aby inni hodowcy mogli się wypowiedzieć w temacie oraz rewizją postawy i ogólnego podejścia do spraw i działania SHSRP oraz bieżącym kontaktem z właścicielami szczurów z hodowli WWW.

W związku z minięciem ustalonego terminu odwołania się od powyższego wyroku oraz brakiem zmiany postawy i nieuregulowaniem spraw formalnych powyższe orzeczenie z dniem 6 lipca 2013 zostaje ogłoszone na ogólnodostępnych forach.

Zarząd i Członkowie SHSRP długo próbowali wspomóc Wuwunę w trudnej sytuacji prywatnej, jednak z przykrością zawiadamiamy, że próby wsparcia zostały odrzucone lub zignorowane.

Właścicieli szczurów z hodowli WWW prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości w oczekiwaniu na zaległe rodowody, SHSRP pracuje nad ich wydaniem. We wszelkich sprawach związanych z w/w tematem prosimy o kontakt z Zarządem SHSRP poprzez forum lub shsrp@shsrp.plJego zmieniona forma uwzględniała to, co zostało nadrobione oraz odnosiła się do faktu, że będzie ono ogólnodostępne.
Od niedzieli 7 lipca 2013 roku SHSRP, w tym Pani Karena Wilczewska, posiadało informacje, według których Pani Magdalena Karczewska bez wiedzy i zgody Zarządu SHSRP, bez wiedzy i wbrew woli współwłaścicielki samic – Pani Kareny Wilczewskiej – przetransportowała je za granicę na zaplanowane wcześniej krycie, pomimo wciąż trwającego zawieszenia. W toku wyjaśnień okazało się, że pokryta została także jeszcze jedna samica, należąca do pani Magdaleny Karczewskiej. Z każdym dniem coraz nowsze okoliczności wskazywały na to, że Pani Magdalena Karczewska działa z wyjątkową premedytacją, nie stroniąc od kłamstw i manipulacji, narażając wizerunek całego SHSRP oraz wszystkich jego członków.
W obliczu tak rażącego pogwałcenia wszelkich zasad, jakimi kieruje się Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce (wcześniej Stowarzyszenie Hodowców Szczurów Rasowych w Polsce), wszyscy członkowie stowarzyszenia zostali poproszeni o wypowiedź na temat zaistniałych okoliczności.
Większość głosów przemawiała za zawieszeniem hodowli i komisarycznym przejęciem hodowli Wasza Wysokość z Wuwuniarni na rok lub pół roku, zamiast dyscyplinarnego usunięcia, jednak tylko w przypadku pełnej współpracy pani Magdaleny Karczewskiej w związku ze zwróceniem dwóch współwłasnościowych samic ich opiekunce pani Karenie Wilczewskiej. Pani Magdalena Karczewska zrobiła niemal wszystko, co było w jej mocy, by ciężarnych samic nie wydać ich opiekunce.
Z wypowiedzi Pani Magdaleny Karczewskiej wynikało także, że nie miała pojęcia, w którym dniu ciąży jest dokładnie jedna z samic, co w obliczu transportu z Holandii mogło stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia samicy.
Kiedy Pani Magdalena Karczewska przekonała się, że stowarzyszenie nie chce przystać na jej zupełnie nieadekwatne do przewinień propozycje, m.in. dobrowolne zawieszenie hodowli, ale dopiero po urodzeniu kolejnych pięciu lub sześciu miotów, pomimo umówionego spotkania z przedstawicielem Zarządu SHSRP, Pani Magdalena Karczewska złożyła rezygnację z członkostwa w SHSRP.
W związku z trwającym przeciwko niej postępowaniem, rezygnacja ta nie została przyjęta, a z dniem 24 lipca 2013 roku Pani Magdalena Karczewska zostaje dyscyplinarnie usunięta z listy członków, a jej hodowla skreślona, bez możliwości odwołania.

O okolicznościach sprawy zostanie powiadomione polskie i zagraniczne środowisko miłośników oraz hodowców szczurów.

Poniższe powiadomienie prosimy przekazywać zainteresowanym osobom, bez zmiany treści.


Cytat:
W imieniu Stowarzyszenia Hodowców Szczurów Rodowodowych w Polsce - SHSRP z przykrością informujemy, że Pani Magdalena Karczewska - Wuwuna, zamieszkała w Warszawie, właścicielka hodowli Wasza Wysokość z Wuwuniarni, dopuściła się rażących zaniedbań i wielokrotnych naruszeń regulaminów SHSRP. Do najważniejszych i decydujących o jej dyscyplinarnym usunięciu ze Stowarzyszenia oraz skreśleniu jej hodowli, należą między innymi:
1. Zaległości w dokumentach wymaganych dla szczurów rodowodowych dla 5 miotów.
2. Lekceważące podejście do obowiązków Członka, Sędziego i Hodowcy SHSRP - brak współpracy z innymi hodowlami, spóźnienia na wystawy (do kilku godzin), na których pani Magdalena Karczewska sędziowała oraz nieumiejętne zarządzanie czasem w ich trakcie, ignorowanie ważnych zmian w Stowarzyszeniu, innych członków SHSRP, a przede wszystkim Zarządu SHSRP, brak poszanowania dla ich pracy, decyzji i czasu.
3. Mimo zawieszenia w prawach Hodowcy, Pani Magdalena Karczewska, bez zgody i wiedzy SHSRP ani właściciela szczurów, wywiozła zagranicę dwie samice i doprowadziła do krycia w jednej z holenderskich hodowli. W toku wyjaśniania sprawy, udało się ustalić, że Pani Magdalenie Karczewskiej przede wszystkim zależy na dalszym mnożeniu szczurów według własnego planu, a nie na uczciwej współpracy z innymi Hodowcami. W przypadku hodowli pani Magdaleny Karczewskiej cel stał się wartością samą w sobie. Wszelkie zasady czy ideały hodowlane zeszły na dalszy plan, o czym z przykrością przekonało się SHSRP oraz właściciele szczurów z hodowli WWW.

W związku z tym doradzamy dużą ostrożność w trakcie współpracy z panią Magdaleną Karczewską i jej przyszłą hodowlą. Nie będzie to z pewnością hodowla zarejestrowana w Polsce. Z informacji posiadanych przez SHSRP wynika, że obecnie pani Magdalena Karczewska zarejestrowała lub planuje zarejestrować za granicą trzy mioty (dwa z nich są po wspomnianych wyżej samicach), do których doprowadziła, będąc zawieszona w prawach Hodowcy.Cytat:
On behalf of Polish Rat Breeders Association - SHSRP, we regret to inform, that Ms. Magdalena Karczewska - Wuwuna, living in Warsaw, owner of the Wasza Wysokość z Wuwuniarni (Your Highness of Wuwuniarnia) breed, is guilty of gross negligence and repeated breaches of the regulations of SHSRP. The most important and decisive for her disciplinary removal from the Association, and deletion of her breed include, among others:
1. Negligence in case of documents for pedigree rats for all five litters.
2. Negligent approach to the duties of a member, judge and breeder of SHSRP - lack of cooperation with other breeds, constantly showing up late on the shows (up to several hours), on which Ms. Magdalena Karczewska was a judge, and incompetent management of time in course of the shows. Ignorance to vital changes in the Association, ignoring other members of the Association, first of all the management, lack of respect for their work, decisions and time.
3. Despite being suspended in the rights of breeder, with neither the knowledge nor consent of SHSRP or the rats owner, she exported two female rats to one of Dutch breeds and committed breeding with both of the females. In course of explaining the matter it was established, that Ms. Magdalena Karczewska cares only for further breeding of rats according to her plans, not fairly cooperate with other breeders. In case of Ms. Magdalena Karczewska's breed, the goal became a value itself. All rules and breeding ideals were pushed aside, about what regrettably learned both SHSRP and the owners of the WWW breed rats.

Therefore we advise extreme caution in cooperation with Ms. Magdalena Karczewska and her future breed. It surely will not be a breed registered in Poland. From the information held by SHSRP results, that Ms. Magdalena Karczewska registered or is planning to register abroad three litters (two are after the two females mentioned before, another one after one of her own) which she bred while being suspended in the rights of a breeder.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.32 sekundy. Zapytań do SQL: 14